INDIVIDUALNI LETNI DELOVNI NAČRT

 1. UVOD

ŠOLSKO LETO: 2021 / 22

NAZIV VRTCA: Oton Župančič

NAZIV ENOTE: Čebelica

SKUPINA: Srčki

STAROST OTROK: 5 do 6 let

IMENA STROKOVNIH DELAVCEV V ODDELKU:

Vzgojiteljica: Tamara Milinović Grgić

Pomočnica vzgojiteljice: Irma Poljanšek Pogačar

 1. IZHODIŠČE:
 • Evalvacija lanskoletnega ILDN
 • Prednostna naloga enote in projekti v enoti
 1. VIZIJA VRTCA

VRTEC JE VRT,

KJER RASTEJO OTROCI,

RASTEJO ZNANJA IN DOBRI ODNOSI.

 

 

POSLANSTVO

 

Vrtec ni ustanova, vrtec smo ljudje, smo družina, ki skrbimo drug za drugega, kjer se vsi, tako odrasli kot otroci počutimo varne. Zavedamo se, da je predšolsko obdobje najpomembnejše za razvoj posameznika, zato preko igre, ki je skrbno načrtovana, omogočamo varno in spodbudno učno okolje za razvoj otrokovih potencialov. V vrtec otroci vstopajo z veseljem in ga zapuščajo srečni. V svoje okolje prenesejo vrednote spoštovanja, medsebojne pomoči, strpnosti in poštenja ter potrebo po vseživljenjskem učenju in raziskovanju.

Skrbimo za medsebojno povezovanje in sodelovanje med družino in vrtcem ter širšim družbenim okoljem.

Ustvarjamo pogoje za dobro klimo in kulturo ter nudimo možnosti za strokovno in osebno rast vseh delavcev vrtca.

 1. PREDNOSTNA NALOGA ENOTE:

NARAVA SKOZI OTROŠKE OČI

” Narava je edina, ki te pozdravi z nasmehom,
ti se iskreno klanja in te, te osreči s tem, da samo je. ”

 1. CILJ IN VIZIJA ODDELKA
 • Vzpostaviti prijetno in ustvarjalno vzdušje ter pogoje, kjer bo vsak otrok imel možnosti  za svoj optimalni razvoj.
 • Otrokom omogočiti dobro počutje v vrtcu in spodbujati načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih.
 • Omogočiti vzpostavljanje vezi med vrtcem in družino.
 • Nuditi otrokom pestre in zanimive dejavnosti,  v katere se bodo aktivno vključevali in pridobivali preko lastne aktivnosti nova znanja, spretnosti…
 • Ustvariti v skupini demokratično vzdušje, ki bodo spodbujali pozitivne procese, v skupini..
 • Spodbujati medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti.
 • Spodbujati oziroma pomagati graditi pri otrocih pozitivno samozavest.
 • Otroke na njim primeren način pripraviti na novo obdobje – odhod v šolo.
 • Otrok odkriva, spoznava in primerja neživo in neživo naravo, živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih.
 • Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
 • Otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave.
 1. PREDNOSTNA NALOGA ODDELKA:

NARAVA SKOZI OTROŠKE OČI

” Vsak trenutek v življenju je dragocen,

zato ga izkoristi v sožitju z naravo. ”

 1. NAČELA:

Ob upoštevanju vseh načel, bomo v letošnjem letu dali poudarek na naslednja:

 • Načelo demokratičnosti in pluralizma:
 • Čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti.
 • Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikurturalizma:
 • Upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju
 • Načelo vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete:
 • Med družino in vrtcem.
 • Načelo sodelovanja s starši:
 • Staršem zagotoviti stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi pravicami in odgovornostmi.
 • Načelo sodelovanja z okoljem:
 • Upoštevanje naravnih in družbeno – kulturnih specifičnosti okolij, iz katerih prihajajo otroci.
 • Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja:
 • Strokovnega osebja znotraj oddelka, med oddelki in znotraj vrtca.

 

 • Načelo razvojno procesnega pristopa:
 • Cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilj niso pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih ( simbolnih, fantazijskih, domišljijskih )  strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja…, ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju.

 

 1. VLOGA ODRASLIH:

 

S svojim vedenjem v celoti delovati  spodbudno, zaupno, spoštljivo in premišljeno.  Biti otrokom zgled preko vedenja, vljudnosti, komunikacije, spoštovanja. Omogočiti spodbudno socialno klimo, v oddelku. Nuditi otrokom pozitivne interakcije ( nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči…). Zagotavljati material, okolje in strategije poučevanja, da lahko vsi otroci prejmejo  podporo in pomoč. Podpirati medvrstniško sodelovanje. Učiti otroke pripadnosti, odgovornosti (sodelovanje, spoštljiva komunikacija, spoštovanje, reševanje konfliktov…). Odzivati se na otrokova vprašanja, prošnje… Otrokom omogočiti veliko igre, preko katere bodo pridobivali nova spoznanja in  poglabljali že znana. Vseskozi povezovati dom in družino z vrtcem.  Raziskovati, postavljati vprašanja, deliti z otroki občutke, se odzivati na razpoloženje otok in interese… ter tako prenašati odnos do narave, na otroke. Spodbujati otroke, da se učijo strategij mišljenja in raziskovanja. Omogočiti otrokom, da z lastnim preizkušanjem začutijo naravo  z vsemi svojimi čutili.

 1. GLOBALNI CILJI PO PODROČJIH:

GIBANJE:

– Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju

– Omogočiti otrokom, da se gibalnih dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred

neuspehom in zavrnitvijo.

JEZIK:

– Jezik kot objekt igre.

– Spodbujanje jezikovnih zmožnosti ( artikulacija, besednjak, besedila, komunikacije…).

UMETNOST:

– Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.

– Nuditi otrokom pestre in zanimive dejavnosti, v katere se bodo aktivno vključevali in

pridobivali preko lastne aktivnosti nova znanja, spretnost

DRUŽBA:

– Spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja.

– Spoznavanje sebe in drugih ljudi

– Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti

in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno

pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved…

NARAVA:

– Doživljanje in spoznavanje žive in nežive  narave v vsej njeni raznolikosti, povezanosti,

stalnosti, spreminjanju in estetskih razsežnosti.

– Spodbujati različne pristope k spoznavanju narave.

– Otrok razvija, naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave.

MATEMATIKA:

– Razvijanje matematičnega mišljenja.

– Razvijanje matematičnega izražanja.

 1. PROGRAM SKUPINE:
 • PROJEKTI V SKUPINI:
 • Portfolio
 • Ciciuhec
 • Eko projekt ( Zdravje v vrtcu, Živimo zdravo, Eko šola…).
 • Eko dan.
 • Tedni kuhinj – slovenske, svetovne.
 • Mali sonček – rumeni program.
 • Počitek otrok:
 • Prilagajamo dejavnosti glede na potrebe otrok.

 

 • PRIREDITVE, PRAZNOVANJA, OGLEDI
 • Teden mobilnosti – ” Živi zdravo. Potuj trajnostno ” ( 16. 9.2021 – 22. 9.2021 ).
 • Evropski teden športa ( 23. 9. 2021 – 30. 9. 2021 )

– Dan slovenskega športa  – 23. 9. 2021

 • Teden kulturne dediščine – ” Dober tek ” ( 25. 9. 2021 – 9. 10. 2021 ).
 • Teden otroka – ” Razigran uživaj dan! ” ( 4. 10. 2021 – 8. 10. 2021 )
 • Praznovanje rojstnih dni.
 • Materinski dan.
 • Obeležimo datum rojstva in smrti pesnika Otona Župančiča.
 • Tedni kuhinj: – Teden slovenske kuhinje ( V tednu Kulturne dediščine ).

– Teden svetovne kuhinje

– Martinova pojedina.

– Eko dan: 22. 4. 2022  – Cel dan BIO oziroma lokalna hrana.

– Tradicionalni slovenski zajtrk – 19. 11. 2021 –

” Zajtrk z medom je super dan. ”

– Vsak mesec OTROŠKI JEDILNIK, najstarejših skupin.

 • Veseli december – Prihod Dedka Mraza.
 • Bodi športnik – Igraj se z mano – 23. 9. 2021 – športno družabni dogodek.
 • Izlet – Pravljični Šumberk – pomagaj lisički najti izgubljeni slamnik – s skupino otrok Kapljic.
 • Izlet – s skupino Note ( iz enote Čuri muri ).
 • Tabor – Pokljuka Gori, doli, naokoli. –  9. 2021 do 1. 10. 2021
 • Zimovanje – Smukač – Vriskač ( 24. 1. 2022 – 28. 1. 2022 in 14. 2. 2022 – 16. 2. 2022 )
 • Letovanje – Savudrija – Gusarski junak ( 20. 6. 2022 – 24. 6. 2022 ).

 

 • DEJAVNOSTI VEZANE NA PREDNOSTNO NALOGO

 

 • September: Darovi narave: jesenski piknik ( 28.9. 2021 ).
 • Oktober: »Gozdne delavnice« (gozdna čutna pot, igra in ustvarjanje z naravnim materialom).
 • November: Vremenska hišica.
 • December: Igra svetlobe in sence.
 • Januar: Nekega zimskega dne.
 • Februar: Podnebne spremembe in naravne nesreče.
 • Marec: Spoznavam sebe in skrbim za zdravje.
 • April: Skrb za čisto okolje.
 • Maj:
 • Junij: »Travnički so že zeleni«.

 

 • ŠPORTNE DEJAVNOSTI
 • Bivanje in gibalne dejavnosti zunaj, v vseh letnih časih.
 • Dejavnosti povezane s projektom Mali sonček – rumeni program.
 • Teden športa.
 • Športne delavnice – Športni center Triglav – Igraj se z mano.
 • Vadba v športnem centru BAZA
 • Izleti ( voden ogled po Ljubljani, Pravljični Šumberk, Srtmec, Golovec… ).
 • Tabor – Pokljuka.
 • Drsanje
 • Zimovanje – Pokljuka.
 • Letovanje Savudrija.

 

 • RAZSTAVE:

 

 • Vseskozi v igralnici in garderobi.
 • Igraj se z mano.
 • Nivea

 

 • DODATNE DEJAVNOSTI
 • Plesne urice – Plesna Zvezda.
 • Angleščina.

 

 1. SODELOVANJE S STARŠI
 • SREČANJA
 • Informativni roditeljski sestanek.
 • Izlet na Golovec, z baterijskimi svetilkami – decembra.
 • Skupni zaključek enote – v povezavi s prednostno nalogo.
 • Zaključek skupine.
 • Pogovorne urice.
 • IZOBRAŽEVANJE

 

 • IME PREDSTAVNIKA V SVETU STARŠEV:

 MILKA KRAŠOVEC

 1. SODELOVANJE Z OKOLJEM:
 • Mestna knjižnica Ljubljana.
 • Nivea.
 • ZPM.
 • MOL.
 • Zavod Janeza Levca.
 • Planet Otrok.
 • ZLRO.
 • Ekorna – turistična agencija.
 • ZD Moste.
 • LPP
 • Rancas bus – prevoznik.
 • BAZA.
 • Športni center Triglav.

 

 1. IZOBRAŽEVANJE:

V povezavi s prednostno nalogo oziroma lastno napredovanje, poglabljanje znanja.

 1. MEDPODROČNE DEJAVNOSTI

 

–  Moralni razvoj:

 • Spodbujanje sodelovanja in prijateljstva.
 • Otroci spoznavajo, da so mnenja lahko različna.
 • Otroke spodbujati,da razvijajo odnos do sebe, do drugih, do stvari, do okolja.
 • Spodbujati otroke, da poslušajo drug drugega in se tudi slišijo.
 • Razvijanje vrednot, stališč na verbalnem nivoju.
 • Izkoristiti naključne priložnosti za razumevanje različnih dilem ( pohvala, konflikti med otroki…)

 

–  Skrb za zdravje:

 • Omogočiti dnevno telesno dejavnost.
 • Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesna aktivnost in počitek pomagajo ohranjati zdravje.
 • Otrok spoznava, da mu gibanje krepi odpornost, izboljšuje samopodobo, vpliva na socializacijo…
 • Spoznavati in utrjevati higieno rok, kihanja, kašljanja.

 

Varnost

 • Organizirati varno in spodbudno okolje.
 • Seznanjati otroka, da se nauči živeti varno v različnih okoliščinah.

 

– Prometna varnost

 • Seznanjati otroke preko različnih dejavnosti in situacij do bodo kot udeleženci v prometu poskrbeli za svojo varnost in varnost drugih.

 

 1. DEJAVNIKI PRIKRITEGA KURIKULA:

 

 • Opazovati otroka kot ”moralno kompetentno bitje” .
 • Spodbujati empatične vrstniške odnose.
 • Biti strokovna, kompetentna in v aktivno podporo otrokovemu razvoju.
 • Spodbujati pozitivne vrednote, strpnost…
 • Spoštovati posebnosti okolja, otrok in staršev.
 • Biti pozitiven zgled otrokom.
 • Omogočati kakovostno interakcijo med otroki.
 • Omogočiti otrokom sodelovanje, soodločanje pri organizaciji dnevni rutini,  poteku hranjenja, počitka, izboru dejavnosti.
 • Spodbujati odkrit, prijeten čustven stik med odraslim in otrokom.
 • Spodbujati in omogočiti pogovarjanja, sodelovanja pri oblikovanju pravil, njihovega pomena, ter o posledicah ne držanja dogovorjenih pravil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUALNI LETNI DELOVNI NAČRT

 

 

 

 1. UVOD

 

ŠOLSKO LETO: 2021 / 22

NAZIV VRTCA: Oton Župančič

NAZIV ENOTE: Čebelica

SKUPINA: Srčki

STAROST OTROK: 5 do 6 let

IMENA STROKOVNIH DELAVCEV V ODDELKU:

Vzgojiteljica: Tamara Milinović Grgić

Pomočnica vzgojiteljice: Irma Poljanšek Pogačar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IZHODIŠČE:

 

 • Evalvacija lanskoletnega ILDN
 • Prednostna naloga enote in projekti v enoti

.

 

 

 1. VIZIJA VRTCA

 

VRTEC JE VRT,

KJER RASTEJO OTROCI,

RASTEJO ZNANJA IN DOBRI ODNOSI.

 

 

POSLANSTVO

 

Vrtec ni ustanova, vrtec smo ljudje, smo družina, ki skrbimo drug za drugega, kjer se vsi, tako odrasli kot otroci počutimo varne. Zavedamo se, da je predšolsko obdobje najpomembnejše za razvoj posameznika, zato preko igre, ki je skrbno načrtovana, omogočamo varno in spodbudno učno okolje za razvoj otrokovih potencialov. V vrtec otroci vstopajo z veseljem in ga zapuščajo srečni. V svoje okolje prenesejo vrednote spoštovanja, medsebojne pomoči, strpnosti in poštenja ter potrebo po vseživljenjskem učenju in raziskovanju.

Skrbimo za medsebojno povezovanje in sodelovanje med družino in vrtcem ter širšim družbenim okoljem.

Ustvarjamo pogoje za dobro klimo in kulturo ter nudimo možnosti za strokovno in osebno rast vseh delavcev vrtca.

 

 1. PREDNOSTNA NALOGA ENOTE:

 

NARAVA SKOZI OTROŠKE OČI

 

” Narava je edina,

ki te pozdravi z nasmehom,
ti se iskreno klanja in

in te, te osreči s tem,

da samo je. ”

 

 

 

 1. CILJ IN VIZIJA ODDELKA

 

 • Vzpostaviti prijetno in ustvarjalno vzdušje ter pogoje, kjer bo vsak otrok imel možnosti  za svoj optimalni razvoj.
 • Otrokom omogočiti dobro počutje v vrtcu in spodbujati načine za vzpostavljanje,

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih.

 • Omogočiti vzpostavljanje vezi med vrtcem in družino.
 • Nuditi otrokom pestre in zanimive dejavnosti,  v katere se bodo aktivno vključevali in pridobivali preko lastne aktivnosti nova znanja, spretnosti…
 • Ustvariti v skupini demokratično vzdušje, ki bodo spodbujali pozitivne procese, v skupini..
 • Spodbujati medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti.
 • Spodbujati oziroma pomagati graditi pri otrocih pozitivno samozavest.
 • Otroke na njim primeren način pripraviti na novo obdobje – odhod v šolo.
 • Otrok odkriva, spoznava in primerja neživo in neživo naravo, živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih.
 • Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
 • Otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave.

 

 1. PREDNOSTNA NALOGA ODDELKA:

 

NARAVA SKOZI OTROŠKE OČI

 

” Vsak trenutek v življenju je dragocen,

zato ga izkoristi v sožitju z naravo. ”

 

 

 1. NAČELA:

 

Ob upoštevanju vseh načel, bomo v letošnjem letu dali poudarek na naslednja:

 • Načelo demokratičnosti in pluralizma:
 • Čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti.
 • Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikurturalizma:
 • Upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju
 • Načelo vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete:
 • Med družino in vrtcem.
 • Načelo sodelovanja s starši:
 • Staršem zagotoviti stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi pravicami in odgovornostmi.
 • Načelo sodelovanja z okoljem:
 • Upoštevanje naravnih in družbeno – kulturnih specifičnosti okolij, iz katerih prihajajo otroci.
 • Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja:
 • Strokovnega osebja znotraj oddelka, med oddelki in znotraj vrtca.

 

 • Načelo razvojno procesnega pristopa:
 • Cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilj niso pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih ( simbolnih, fantazijskih, domišljijskih )  strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja…, ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju.

 

 1. VLOGA ODRASLIH:

 

S svojim vedenjem v celoti delovati  spodbudno, zaupno, spoštljivo in premišljeno.  Biti otrokom zgled preko vedenja, vljudnosti, komunikacije, spoštovanja. Omogočiti spodbudno socialno klimo, v oddelku. Nuditi otrokom pozitivne interakcije ( nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči…). Zagotavljati material, okolje in strategije poučevanja, da lahko vsi otroci prejmejo  podporo in pomoč. Podpirati medvrstniško sodelovanje. Učiti otroke pripadnosti, odgovornosti (sodelovanje, spoštljiva komunikacija, spoštovanje, reševanje konfliktov…). Odzivati se na otrokova vprašanja, prošnje… Otrokom omogočiti veliko igre, preko katere bodo pridobivali nova spoznanja in  poglabljali že znana. Vseskozi povezovati dom in družino z vrtcem.  Raziskovati, postavljati vprašanja, deliti z otroki občutke, se odzivati na razpoloženje otok in interese… ter tako prenašati odnos do narave, na otroke. Spodbujati otroke, da se učijo strategij mišljenja in raziskovanja. Omogočiti otrokom, da z lastnim preizkušanjem začutijo naravo  z vsemi svojimi čutili.

 

 1. GLOBALNI CILJI PO PODROČJIH:

 

GIBANJE:

– Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju

– Omogočiti otrokom, da se gibalnih dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred

neuspehom in zavrnitvijo.

JEZIK:

– Jezik kot objekt igre.

– Spodbujanje jezikovnih zmožnosti ( artikulacija, besednjak, besedila, komunikacije…).

UMETNOST:

– Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.

– Nuditi otrokom pestre in zanimive dejavnosti, v katere se bodo aktivno vključevali in

pridobivali preko lastne aktivnosti nova znanja, spretnost

DRUŽBA:

– Spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja.

– Spoznavanje sebe in drugih ljudi

– Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti

in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno

pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved…

NARAVA:

– Doživljanje in spoznavanje žive in nežive  narave v vsej njeni raznolikosti, povezanosti,

stalnosti, spreminjanju in estetskih razsežnosti.

– Spodbujati različne pristope k spoznavanju narave.

– Otrok razvija, naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave.

MATEMATIKA:

– Razvijanje matematičnega mišljenja.

– Razvijanje matematičnega izražanja.

 

 

 

 1. PROGRAM SKUPINE:

 

 • PROJEKTI V SKUPINI:

 

 • Eko projekt ( Zdravje v vrtcu, Živimo zdravo, Eko šola…).
 • Eko dan.
 • Tedni kuhinj – slovenske, svetovne.
 • Mali sonček – rumeni program.
 • Počitek otrok:
 • Prilagajamo dejavnosti glede na potrebe otrok.

 

 • PRIREDITVE, PRAZNOVANJA, OGLEDI

 

 • Teden mobilnosti – ” Živi zdravo. Potuj trajnostno ” ( 16. 9.2021 – 22. 9.2021 ).
 • Evropski teden športa ( 23. 9. 2021 – 30. 9. 2021 )

– Dan slovenskega športa  – 23. 9. 2021

 • Teden kulturne dediščine – ” Dober tek ” ( 25. 9. 2021 – 9. 10. 2021 ).
 • Teden otroka – ” Razigran uživaj dan! ” ( 4. 10. 2021 – 8. 10. 2021 )
 • Praznovanje rojstnih dni.
 • Materinski dan.
 • Obeležimo datum rojstva in smrti pesnika Otona Župančiča.
 • Tedni kuhinj: – Teden slovenske kuhinje ( V tednu Kulturne dediščine ).

– Teden svetovne kuhinje

– Martinova pojedina.

– Eko dan: 22. 4. 2022  – Cel dan BIO oziroma lokalna hrana.

– Tradicionalni slovenski zajtrk – 19. 11. 2021 –

” Zajtrk z medom je super dan. ”

– Vsak mesec OTROŠKI JEDILNIK, najstarejših skupin.

 • Veseli december – Prihod Dedka Mraza.
 • Bodi športnik – Igraj se z mano – 23. 9. 2021 – športno družabni dogodek.
 • Izlet – Pravljični Šumberk – pomagaj lisički najti izgubljeni slamnik – s skupino otrok Kapljic.
 • Izlet – s skupino Note ( iz enote Čuri muri ).
 • Tabor – Pokljuka Gori, doli, naokoli. –  9. 2021 do 1. 10. 2021
 • Zimovanje – Smukač – Vriskač ( 24. 1. 2022 – 28. 1. 2022 in 14. 2. 2022 – 16. 2. 2022 )
 • Letovanje – Savudrija – Gusarski junak ( 20. 6. 2022 – 24. 6. 2022 ).

 

 

 • DEJAVNOSTI VEZANE NA PREDNOSTNO NALOGO

 

 • September: Darovi narave: jesenski piknik ( 28.9. 2021 ).
 • Oktober: »Gozdne delavnice« (gozdna čutna pot, igra in ustvarjanje z naravnim materialom).
 • November: Vremenska hišica.
 • December: Igra svetlobe in sence.
 • Januar: Nekega zimskega dne.
 • Februar: Podnebne spremembe in naravne nesreče.
 • Marec: Spoznavam sebe in skrbim za zdravje.
 • April: Skrb za čisto okolje.
 • Maj:
 • Junij: »Travnički so že zeleni«.

 

 

 • ŠPORTNE DEJAVNOSTI

 

 • Bivanje in gibalne dejavnosti zunaj, v vseh letnih časih.
 • Dejavnosti povezane s projektom Mali sonček – rumeni program.
 • Teden športa.
 • Športne delavnice – Športni center Triglav – Igraj se z mano.
 • Vadba v športnem centru BAZA
 • Izleti ( voden ogled po Ljubljani, Pravljični Šumberk, Srtmec, Golovec… ).
 • Tabor – Pokljuka.
 • Zimovanje – Pokljuka.
 • Letovanje Savudrija.

 

 • RAZSTAVE:

 

 • Vseskozi v igralnici in garderobi.
 • Igraj se z mano.

 

 

 • DODATNE DEJAVNOSTI

 

 • Plesne urice – Plesna Zvezda.
 • Angleščina.

 

 

 1. SODELOVANJE S STARŠI

 

 • SREČANJA

 

 • Informativni roditeljski sestanek.
 • Izlet na Golovec, z baterijskimi svetilkami – decembra.
 • Skupni zaključek enote – v povezavi s prednostno nalogo.
 • Zaključek skupine.
 • Pogovorne urice.

 

 

 • IZOBRAŽEVANJE

 

 

 • IME PREDSTAVNIKA V SVETU STARŠEV:

 

MILKA KRAŠOVEC

KROŽNA POT 23

1000 Ljubljana

GSM: 031 749 002

Mail: milkabilbija@gmail.com

 

 

 1. SODELOVANJE Z OKOLJEM:

 

 • Mestna knjižnica Ljubljana.
 • Nivea.
 • ZPM.
 • MOL.
 • Zavod Janeza Levca.
 • Planet Otrok.
 • ZLRO.
 • Ekorna – turistična agencija.
 • ZD Moste.
 • LPP
 • Rancas bus – prevoznik.
 • BAZA.
 • Športni center Triglav.

 

 1. IZOBRAŽEVANJE:

 

V povezavi s prednostno nalogo oziroma lastno napredovanje, poglabljanje znanja.

 

 

 1. MEDPODROČNE DEJAVNOSTI

 

–  Moralni razvoj:

 • Spodbujanje sodelovanja in prijateljstva.
 • Otroci spoznavajo, da so mnenja lahko različna.
 • Otroke spodbujati,da razvijajo odnos do sebe, do drugih, do stvari, do okolja.
 • Spodbujati otroke, da poslušajo drug drugega in se tudi slišijo.
 • Razvijanje vrednot, stališč na verbalnem nivoju.
 • Izkoristiti naključne priložnosti za razumevanje različnih dilem ( pohvala, konflikti med otroki…)

 

–  Skrb za zdravje:

 • Omogočiti dnevno telesno dejavnost.
 • Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesna aktivnost in počitek pomagajo ohranjati zdravje.
 • Otrok spoznava, da mu gibanje krepi odpornost, izboljšuje samopodobo, vpliva na socializacijo…
 • Spoznavati in utrjevati higieno rok, kihanja, kašljanja.

 

Varnost

 • Organizirati varno in spodbudno okolje.
 • Seznanjati otroka, da se nauči živeti varno v različnih okoliščinah.

 

– Prometna varnost

 • Seznanjati otroke preko različnih dejavnosti in situacij do bodo kot udeleženci v prometu poskrbeli za svojo varnost in varnost drugih.

 

 

 

 1. DEJAVNIKI PRIKRITEGA KURIKULA:

 

 • Opazovati otroka kot ”moralno kompetentno bitje” .
 • Spodbujati empatične vrstniške odnose.
 • Biti strokovna, kompetentna in v aktivno podporo otrokovemu razvoju.
 • Spodbujati pozitivne vrednote, strpnost…
 • Spoštovati posebnosti okolja, otrok in staršev.
 • Biti pozitiven zgled otrokom.
 • Omogočati kakovostno interakcijo med otroki.
 • Omogočiti otrokom sodelovanje, soodločanje pri organizaciji dnevni rutini,  poteku hranjenja, počitka, izboru dejavnosti.
 • Spodbujati odkrit, prijeten čustven stik med odraslim in otrokom.
 • Spodbujati in omogočiti pogovarjanja, sodelovanja pri oblikovanju pravil, njihovega pomena, ter o posledicah ne držanja dogovorjenih pravil.

 

 

 

Pripravila:

Tamara Milinović Grgić

 

Ljubljana: 20. 9. 2021

 

 

Accessibility