1. UVOD

Šolsko leto: 2020/21

 

NAZIV: Vrtec Otona Županiča

NAZIV ENOTE: Čebelica

SKUPINA: Barvice

STAROST OTROK: 5 – 6 let

 

IMENA STROKOVNIH DELAVCEV V ODDELKU:

Vzgojiteljica Špela Granda

Pomočnica vzgojiteljice Tanja Malkovič

 1. CILJ IN VIZIJA VRTCA

Otroci imajo kratke noge,

a delajo največje korake

do Sonca,

do Sreče,

do Sveta,

in puščajo za vse zanesenjake

v prihodnosti sledi.

(Tone Pavček)

 

 

Viziji bomo sledili vsi zaposleni, usmerjale nas bodo skupne vrednote.

SPOŠTOVANJE, ki bo prepletalo naše odnose, zato se bomo poslušali, bomo strpni in prijazni drug do drugega, bomo odkriti in pošteni, zaupljivi, priznavali drugačnost in iskali skupne poti;

in

MEDSEBOJNA POMOČ, zato bomo spodbujali drug drugega k doseganju rezultatov, ki smo jih zmožni, k ustvarjalnosti, solidarnosti in skrbi drug do drugega in do okolja, za katerega nam ni vseeno.

POSLANSTVO;

Preko vizije bomo sledili razvoju otrokove samopodobe; fizična in čustvena varnost, identiteta, pripadnost, kompetentnost in občutek, da ima življenje smisel. Naše temeljno poslanstvo je uvajanje vseživljenjskega učenja s cilji trajnostnega razvoja ter inovativnega okolja.

 

 1. IZHODIŠČE

 

Poročilo lanskega leta in starost otrok v povezavi s prednostno nalogo enote in načrtovanimi projekti.

 

 1. NAČELA

 

Pri uresničevanju letnega delovnega načrta in pri delu z otroki bom upoštevala vsa načela iz kurikula za vrtce s poudarkom:

 • Načelo demokratičnosti in pluralizma:
 • Čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti.
 • Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki:
 • Omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka.
 • Upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju.
 • Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti:
 • Organizacija prostora in časa, ki otroku omogoča umik od skupinske rutine oziroma izražanje individualnosti pri različnih dejavnostih.
 • Načelo uravnoteženosti:
 • Med otrokovimi razvojnimi značilnostmi na eni strani ter kurikulum na drugi.
 • Načelo horizontalne povezanosti:
 • Izbor tistih vsebin ter metod in načinov dela s predšolskimi otroki, ki upoštevajo specifičnosti predšolskega otroka in zato v največji meri omogočajo povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu.
 • Načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete:
 • Med družino in vrtcem.
 • Načelo sodelovanja s starši:
 • Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, pri tem pa morajo starši upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.
 • Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja:
 • Strokovnega osebja znotraj oddelka, med oddelki in znotraj vrtca.
 • Načelo razvojno-procesnega pristopa:
 • V ospredju predšolske vzgoje je otrokov vsesplošni – duševni in telesni – razvoj in v tem temeljnem okviru usvajanje znanj posebnih ved.
 • Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja:
 • V ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih.

 

 1. VLOGA ODRASLEGA

Odrasli v vrtcu naj bodo zgled s svojim vedenjem, vljudnostjo, komunikacijo in spoštovanjem.  S svojim ravnanjem omogočajo spodbudno klimo v oddelku, nudijo pozitivne interakcije. Odrasli se pozitivno odzivajo na otrokove interakcije, odzivajo na otrokova vprašanja in prošnje; spodbujajo k zastavljanju vprašanj; spodbujajo otroke k delitvi izkušenj, idej, počutja; jih preusmerjajo; spodbujajo medvrstniško sodelovanje, učijo otroke odgovornosti – spoštovanja, sodelovanja, spoštljive komunikacije ipd. Otrokom nudijo veliko igre, preko katere bodo pridobivali nova spoznanja in poglabljali že znano.

 1. PREDNOSTNA NALOGA ENOTE

 

»SREČNO, VESELO SELO BO NAŠE,

ŽE ZA VODO ČEZ TRAVNIKE JAŠE.«

(Oton Župančič)

 

 1. PREDNOSTNA NALOGA ODDELKA

 

»SREČNO, VESELO SELO BO NAŠE,

ŽE ZA VODO ČEZ TRAVNIKE JAŠE.«

(Oton Župančič)

 

 1. CILJI IN VIZIJA ODDELKA
 • Otroci naj v vrtec prihajajo radi in se v njem dobro počutijo. Vsak otrok naj ima občutek pripadnosti in sprejetosti, otrokom privzgajam moralne vrednote.  Prijetno, ustvarjalno vzdušje naj omogoča vzpostavljanje vezi med vrtcem in družinskim življenjem, kar je pogoj, da bo imel vsak otrok enakovredne pogoje za svoj optimalni razvoj.

 

 • Ob koncu leta pričakujem, da bo v skupini vladalo demokratično vzdušje, ki spodbuja pozitivne procese v skupini, da bodo otroci uživali v skupnem druženju in znali primerno komunicirati z odraslimi in otroki.

 

 1. GLOBALNI CILJI PO PODROČJIH
 • DRUŽBA
 • Seznanjanje z varnim in zvadim načinom življenja.
 • Možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami.
 • Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja.

 

 • JEZIK
 • Spoznavanje simbolov pisnega jezika.
 • Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika.
 • Spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija ipd.).

 

 • GIBANJE

 

 • Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti.
 • Razvijanje gibalnih sposobnosti.
 • Pridobivanje zaupanja v svoje telo on gibalne sposobnosti.

 

 • UMETNOST
 • Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.
 • Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo.

 

 • NARAVA
 • Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.
 • Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa dožive in nežive narave.

 

 • MATEMATIKA
 • Spoznavanje matematike v vsakdanjem življenju.
 • Doživljanje matematike, kot prijetne izkušnje.

 

 1. PROGRAM SKUPINE
 • PROJEKTI V SKUPINI
 • Moja mapa.
 • Eko šola – Varno s soncem, Zdravje v vrtcu, Živim zdravo.
 • Ciciuhec
 • Mali sonček (rumeni program).

 

 • PRIREDITVE, PRAZNOVANJA, OGLEDI
 • Evropski teden mobilnosti 16. – 22. 9. 2020 » IZBERI ČISTEJŠI NAČIN PRVOZA!«.
 • Teden kulturne dediščine 26. 9. – 10. 10. 2020 »SPOZNAJ? VARUJ! ORHANI.«.
 • Teden športa 23. 9. – 30. 9. 2020
 • Teden otroka 5. 11. – 11. 11. 2020 »ODGOVOR JE OPGOVOR«.
 • Tradicionalni slovenski zajtrk.
 • Predstave v Španskih borcih in Lutkovnem gledališču Ljubljana.
 • Veseli december.
 • Materinski dan.

 

 • ŠPORTNE DEJAVNOSTI
 • Tedenska vadba v večnamenskem prostoru.
 • Gibalno športni program Mali sonček.
 • Bivanjem in gibalne dejavnosti zunaj glede na letni čas.
 • Krajši in daljši sprehodi/izleti (Golovec, Fužinski grad, ZOO Ljubljana ipd.).
 • Barvice v naravi – tabor v Kranjski Gori 23. 9. – 25. 9. 2020
 • Drsanje v dvorani Zalog.
 • Telovadba v dvorani Baza.
 • Množični tek za otroke.

 

 • RAZSTAVE
 • Ves čas v garderobi in igralnici vrtca.
 • Sodelovanje na ponujenih likovnih natečajih.

 

 • DODATNE DEJAVNOSTI
 • Lutkovni abonma.
 • Plesne urice.
 • Jezikovna šola.

 

 • DEJAVNOSTI VEZANE NA PRENOSTNO NALOGO

 

Vsak mesec bomo imeli vsaj eno dejavnost, ki bo vezana na Otona Župančiča, saj v letošnjem šolskem letu obeležujemo 60. letnico našega vrtca, zato je celo leto posvečeno O. Župančiču.

 

September

 • Ob tednu mobilnosti

Tema: izberi čistejši način prevoza.

 • parkirišče v igrišče.

 

 • Teden športa
 • Najbolj množični tek.

 

 • Ob tednu kulturne dediščine

Tema: spoznaj? Varuj! Ohrani.

 • vrabci in strašilo (izdelava strašil, deklamacija Vrabci in strašilo – O. Župančič).

 

Oktober

 • Ob tednu otroka

Tema: odgovor je pogovor

 • vsako vprašanje da odgovor.
 • Otroci spuščajo mehurčke (ples od padalu in deklamacija Otroci spuščajo mehurčke – O. Župančič).

 

November

 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Zajtrk z medom super dan (razstava na temo Stari medo – O. Župančič).

 

December

 • Veseli december
 • Skupno pričakovanje dedka mraza in novoletno druženje ob prepevanju Zima zima bela – O. Župančič.
 • Predstave v izvedbi strokovnih delavk enot vrtca.
 • Slavnostno kosilo.

 

Januar

 • Obeležili bomo rojstvo Otona Župančiča (spoznavanje Bele krajine, kot pokrajine in njene značilnosti).

 

Februar

 • Pustovanje
 • Rajanje v enoti.
 • Zeleni Jurij (izdelovanje skupne maske na temo Zelni Jurij).

 

 

 

Marec

 • Gregorjevo (izdelovanje in spuščanje gregorčkov ob deklamaciji Glej račke in labodi – Oton Župančič).

 

April 

 • Pisanice in belokranjska pogača (društvo belokranjskih žena, izdelovanje pogače in različnih pisanic).

 

Maj

 • Pismo (povezovanje skupin s pisanjem pisem, deklamacija Pismo – O. Župančič).

 

 1. MEDPODROČNE DEJAVNOSTI
 • Moralni razvoj
 • Spodbujanje sodelovanja in prijateljstva.
 • Otrok naj dojame posledice dogajanja – zavedanje in ocenitev lasnega dejanja.
 • Razvijati vrednote, stališča.
 • Spodbujati enostavne oblike moralnega razsojanja in odločanja.
 • Skrb za zdravje
 • Ob različnih dnevnih situacijah naj se otrok navaja na dejavno skrb za svoje zdravje in varovanje pred poškodbami.
 • Otrok naj spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja.
 • Otrokom omogočiti dnevno telesno dejavnost.
 • Varnost
 • Organizirati varno in spodbudno okolje.
 • Seznanjati otroka, da se nauči živeti varno v različnih okoliščinah.
 • Prometna varnost
 • Uči naj se živeti varno v različnih okoljih in situacijah – v vrtcu, na igrišču, doma…
 • Seznanjati otroke preko različnih dejavnosti in situacij do bodo kot udeleženci v prometu poskrbeli za svojo varnost in varnost drugih.

 

 1. SODELOVANJE S STARŠI

SREČANJA:

 • Uvodni roditeljski sestanek
 • Nastop na proslavi ob 60. letnici vrtca.
 • Zaključek skupine.
 • Zaključek šolskega leta.
 • Skupne pogovorne urice, priprava na tabor, letovanje in zimovanje.
 • Pogovorne Urice.

 

 1. SODELOVANJE Z OKOLJEM
 • Zavod za šport RS Planica – Mali sonček.
 • Atletska zveza Slovenije.
 • Mesta knjižnica Ljubljana.
 • ZPM Moste.

 

 1. PREDSTAVNIK SKUPINE V SVETU STARŠEV
 • Rok Kostanjšek

 

 1. DEJAVNIKI PRIKRITEGA KURIKULUMA
 • Otrokom omogočam čustven stik, medvrstniške odnose, prijateljstvo, solidarnosti, pravičnost.
 • Opazovati otroka kot ”moralno kompetentno bitje” .
 • Spodbujati empatične vrstniške odnose.
 • Spodbujati otroke k dogovarjanju in sprejemanju skupnih pravil.
 • Biti strokovna, kompetentna in v aktivno podporo otrokovemu razvoju.
 • Spodbujati pozitivne vrednote, strpnost…
 • Spoštovati posebnosti okolja, otrok in staršev

 

 1. IZOBRAŽEVANJA

V povezavi s prednostno nalogo. Študijska skupina in tečaj prve pomoči.

 

Pripravili:

Špela Granda in Tanja Malkovič

 

Ljubljana, 18. 9. 2020

 

 

Accessibility