INDIVIDUALNI LETNI DELOVNI NAČRT

1. UVOD

ŠOLSKO LETO: 2019 / 20
NAZIV VRTCA: Oton Župančič
NAZIV ENOTE: Čebelica
SKUPINA: Srčki
STAROST OTROK: 3 do 4 let
IMENA STROKOVNIH DELAVCEV V ODDELKU:
Vzgojiteljica: Tamara Milinović Grgić
Pomočnica vzgojiteljice: Irma Poljanšek Pogačar

2. IZHODIŠČE:

• Evalvacija lanskoletnega ILDN
• Prednostna naloga enote in projekti v enoti
.

3. CILJ IN VIZIJA VRTCA:

VIZIJA

Otroci imajo kratke noge,
a delajo največje korake
do Sonca
do Sreče
do Sveta
in puščajo za vse zanesenjake
v prihodnosti sledi.

(Tone Pavček)
Viziji bomo sledili vsi zaposleni, usmerjale nas bodo skupne vrednote:
SPOŠTOVANJA, ki bo prepletalo naše odnose, zato se bomo poslušali, bomo strpni in prijazni drug do drugega, bomo odkriti in pošteni, zaupljivi, priznavali drugačnost in iskali skupne poti;
in
MEDSEBOJNE POMOČI, zato bomo spodbujali drug drugega k doseganju rezultatov, ki smo jih zmožni, k ustvarjalnosti, solidarnosti in skrbi drug do drugega in do okolja, za katerega nam ni vseeno.

POSLANSTVO
Preko vizije bomo sledili razvoju otrokove samopodobe; fizična in čustvena varnost, identiteta, pripadnost, kompetentnost in občutek, da ima življenje smisel. Naše temeljno poslanstvo je uvajanje vseživljenjskega učenja s cilji trajnostnega razvoja ter inovativnega okolja.

4. PREDNOSTNA NALOGA ENOTE:

” GIBAMO IN MIGAMO ”

5. CILJ IN VIZIJA ODDELKA

 Vzpostaviti prijetno in ustvarjalno vzdušje ter pogoje, kjer bo vsak otrok imel možnosti za svoj optimalni razvoj.
 Otrokom omogočiti dobro počutje v vrtcu in spodbujati načine za vzpostavljanje,
vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih.
 Omogočiti vzpostavljanje vezi med vrtcem in družino.
 Nuditi otrokom pestre in zanimive dejavnosti, v katere se bodo aktivno vključevali in pridobivali preko lastne aktivnosti nova znanja, spretnosti…
 Ustvariti v skupini demokratično vzdušje, ki bodo spodbujali pozitivne procese, v skupin.
 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.
 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.
 Omogočiti otrokom, da se z veseljem vključujejo v spontane in vodene gibalne dejavnosti.

6. PREDNOSTNA NALOGA ODDELKA:

” GIBAMO IN MIGAMO ”

” Gibanje je življenje, gibanje je svež pretok misli in idej.
V kolikor želimo biti srečni, se moramo radostno gibati skozi ritem življenja.”

7. NAČELA:

Ob upoštevanju vseh načel, bomo v letošnjem letu dali poudarek na naslednja:
• Načelo demokratičnosti in pluralizma:
 Čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti.
• Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikurturalizma:
 Upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju
• Načelo vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete:
 Med družino in vrtcem.
• Načelo sodelovanja s starši:
 Staršem zagotoviti stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi pravicami in odgovornostmi.
• Načelo horizontalne povezanosti:
 Izbor tistih vsebin ter metod in načinov dela s predšolskimi otroki, ki upoštevajo specifičnost predšolskega otroka in zato v največji meri omogočajo povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu.

• Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja:
 Strokovnega osebja znotraj oddelka, med oddelki in znotraj vrtca.

8. VLOGA ODRASLIH:

S svojim vedenjem v celoti delovati spodbudno, dostojanstveno, spoštljivo in premišljeno. Biti otrokom zgled preko vedenja, vljudnosti, komunikacije, spoštovanja. Omogočiti spodbudno socialno klimo, v oddelku. Nuditi otrokom pozitivne interakcije ( nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči…). Zagotavljati material, okolje in strategije poučevanja, da lahko vsi otroci prejmejo podporo in pomoč. Podpirati medvrstniško sodelovanje. Učiti otroke pripadnosti, odgovornosti (sodelovanje, spoštljiva komunikacija, spoštovanje, reševanje konfliktov…). Otrokom omogočiti veliko igre, preko katere bodo pridobivali nova spoznanja in poglabljali že znana. Vseskozi povezovati dom in družino z vrtcem. Nuditi otrokom raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo.

9. GLOBALNI CILJI PO PODROČJIH:

GIBANJE:
– Pridobivati zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti.
– Spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.
– Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
– Omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok.
– Omogočiti otrokom, da se gibalnih dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred
neuspehom in zavrnitvijo.
JEZIK:
– Jezik kot objekt igre.
– Spodbujanje jezikovnih zmožnosti ( artikulacija, besednjak, besedila, komunikacije…).
UMETNOST:
– Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.
DRUŽBA:
– Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti
in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno
pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved…
– Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja.
NARAVA:
– Spodbujati različne pristope k spoznavanju narave.
MATEMATIKA:
– Razvijanje matematičnega mišljenja.

10. PROGRAM SKUPINE:

• PROJEKTI V SKUPINI:

 Portfolio.
 Pravljica potuje.
 Eko projekt ( Zdravje v vrtcu, Varno s soncem, Planetu Zemlja prijazen vrtec, Živimo zdravo…).
 Eko dan.
 Tradicionalni Slovenski zajtrk – medeni zajtrk.
 Mali sonček.

• PRIREDITVE, PRAZNOVANJA, OGLEDI

 Teden mobilnosti – ” Gremo peš ” ( 16. 9.2019 – 22. 9.2019 ).
 Teden kulturne dediščine – ” Dediščina, umetnost, razvedrilo ”
( 30. 9. 2019 – 4. 10. 2019 ).
 Teden otroka – ” Naše pravice ” ( 7. 10. 2019 – 11. 10. 2109 ).
 Praznovanje rojstnih dni.
 Veseli december.
 Pustovanje.
 Materinski dan.
 Obeležimo datum rojstva in smrti pesnika Otona Župančiča.
 Teden slovenske kuhinje.
 Teden svetovne kuhinje.
 Tradicionalni slovenski zajtrk.
 Izlet – Pot močvirskih škratov na Mali plac.
 Prihod Dedka Mraza

• DEJAVNOSTI VEZANE NA PREDNOSTNO NALOGO

 Jesenske športne igre.
 Zimske športne igre.
 Pomladne športne igre.
 Skupen zaključek enote.

• ŠPORTNE DEJAVNOSTI

 Bivanje in gibalne dejavnosti zunaj, v vseh letnih časih.
 Telovadba v telovadnici – OB PETKIH.
 Dejavnosti povezane s projektom Mali sonček.

• RAZSTAVE:

 Vseskozi v igralnici in garderobi.
 Igraj se z mano.
 Nivea.

• DODATNE DEJAVNOSTI

 Lutkovni abonma – Miškino gledališče Ku kuc
 Telovadba – Anlife

11. SODELOVANJE S STARŠI

• SREČANJA

 Informativni roditeljski sestanek.
 Izlet z baterijami, na Ljubljanski grad – v mesecu decembru 2019.
 Sankanje, na hribčku, pri vrtcu – januarja 2020 ali februarja 2020,
( če snega ne bo, bodo organizirane ustvarjalne dejavnosti ).
 Skupni zaključek enote – v povezavi s prednostno nalogo.
 Pogovorne urice.

• IZOBRAŽEVANJE

• IME PREDSTAVNIKA V SVETU STARŠEV:

HELI TURK
Šifrerjeva 45
1000 Ljubljana
GSM: 041 595 424
MAIL: helimanfreda@gmail.com

12. SODELOVANJE Z OKOLJEM:
 Mestna knjižnica Ljubljana.
 Nivea
 ZPM
 MOL
 Zavod Janeza Levca

13. IZOBRAŽEVANJE:

V povezavi s prednostno nalogo oziroma lastno napredovanje, poglabljanje znanja.

14. MEDPODROČNE DEJAVNOSTI

– Moralni razvoj:
 Spodbujanje sodelovanja in prijateljstva.
 Otroci spoznavajo, da so mnenja lahko različna.
 Otroke spodbujati,da razvijajo odnos do sebe, do drugih, do stvari, do okolja.
– Skrb za zdravje:
 Omogočiti dnevno telesno dejavnost.
 Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesna aktivnost in počitek pomagajo ohranjati zdravje.
 Otrok spoznava, da mu gibanje krepi odpornost, izboljšuje samopodobo, vpliva na socializacijo…
– Varnost
 Organizirati varno in spodbudno okolje.
 Seznanjati otroka, da se nauči živeti varno v različnih okoliščinah.
– Prometna varnost
 Seznanjati otroke preko različnih dejavnosti in situacij do bodo kot udeleženci v prometu poskrbeli za svojo varnost in varnost drugih.

15. DEJAVNIKI PRIKRITEGA KURIKULA:

 Opazovati otroka kot ”moralno kompetentno bitje” .
 Spodbujati empatične vrstniške odnose.
 Biti strokovna, kompetentna in v aktivno podporo otrokovemu razvoju.
 Spodbujati pozitivne vrednote, strpnost…
 Spoštovati posebnosti okolja, otrok in staršev.
 Biti pozitiven zgled otrokom.
 Omogočati kakovostno interakcijo med otroki.

Pripravila:
Tamara Milinović Grgić

Ljubljana: 20. 9. 2019

Accessibility